Besturen is het vertalen van waarden van mensen in resultaten voor mensen. Het Engelse woord ‘governance’ komt van het Griekse kubernaoo, dat het besturen van een schip betekent. Daarvoor moet je in staat zijn op de lange termijn te kijken, en met schijnbaar kleine zetjes het schip op koers te houden.

Op dezelfde manier zijn bestuur en toezicht samen verantwoordelijk voor het uitstippelen van de koers op lange termijn. Om telkens de verbinding tussen (omgevings)waarden en resultaten te leggen, is een dialoog nodig. De toezichthouder maakt steeds opnieuw ruimte voor die dialoog, door ijkpunten te stellen, de bestuurder initiatief te laten nemen en verantwoording te vragen.

De interne dialoog (tussen bestuur en toezicht, en tussen bestuur en de rest van de organisatie) is ingebed in de externe dialoog tussen organisatie en omgeving. Want de legitimiteit van toezicht en bestuur ligt bij de (maatschappelijke) omgeving: daar komen de leidende waarden vandaan. Het is dus van groot belang daarmee steeds in gesprek te zijn, met als belangrijkste vraag: waartoe bestaat de organisatie en hoe werken bestuur en toezicht daar aan?

Advies

Als adviseur voor bestuur en toezicht verricht ik onder andere de volgende activiteiten.

  • Zelfevaluaties van raden van toezicht (of commissarissen) en follow-up
  • Verzorgen van inspiratie-bijeenkomsten of begeleiding van studiebijeenkomsten
  • Opstellen of herijken van toezichtskaders met inhoudelijke ijkpunten
  • Advies en procesbegeleiding bij vragen over rolverdeling en samenwerking tussen bestuur en toezicht
  • Advies bij vragen over samenwerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap

In alle gevallen maak ik vooraf, op basis van een intakegesprek met zowel de bestuurder als toezichthouder, een duidelijk voorstel voor mijn begeleiding. Alle begeleidingstrajecten, ook de zelfevaluaties, zijn voor mij maatwerk.
Indien gewenst of nodig verzorg ik bovenstaande vormen van begeleiding ook via video-vergaderingen.

Voor mij is het Policy Governance®-systeem een belangrijke inspiratiebron. In hoeverre de principes uit dit systeem op de voorgrond staan in mijn werk, bepaal ik in overleg. Het belangrijkste voor mij is, dat mijn advies zich vertaalt in een daadwerkelijk ervaren verbetering in het werk van bestuur en toezicht.

Ik ben lid van de Orde van Organisatieadviseurs, de Ooa.

Opleidingen

Naast mijn advieswerk ben ik actief in opleidingen. Ik verzorg met regelmaat gastcolleges en workshops voor (aankomende) bestuurders in opleidingen van de VO-Academie, de AVS en AOG Opleidingen. Daarnaast ben ik facilitator van enkele leernetwerken voor bestuurders, zowel in PO als VO.

Onregelmatig verzorg ik met enkele collega’s uit de Policy Governance-gemeenschap scholings- en intervisietrajecten voor bestuurders en toezichthouders die zich verder willen verdiepen in het Policy Governance®-systeem.

Zie voor actuele mogelijkheden de Agenda, of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn bureau is CRKBO-geregistreerd.